Inloggen Social Schools

Oudervereniging

De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Dit bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 bestuursleden. Allerlei zaken aangaande de oudervereniging zijn vastgelegd in de statuten. Deze liggen ter inzage bij de secretaris van de oudervereniging.

Belangrijke doelstellingen zijn:

  • Een oudervereniging behartigt de belangen van de ouders bij de geledingen en is een adviesraad  voor de Medezeggenschapsraad.
  • (Mee)organiseren van evenementen en vieringen.

De oudervereniging heeft een belangrijke functie binnen de activiteiten op school. Zij volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en draagt bij tot een goede sfeer op school. Tevens ondersteunt zij de leerkrachten bij de organisatie van diverse schoolactiviteiten en betrekken daarbij zoveel mogelijk andere ouders. De oudervereniging staat open voor signalen en wensen van ouders en vertegenwoordigt de belangen van ouders. Hiertoe hebben zij regelmatig overleg met de directie.

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De oudervereniging-vergaderingen zijn openbaar.

Deze vergaderingen worden aangekondigd op de kalender van de Meent. De vergaderingen worden bijgewoond door minimaal één van de teamleden.

Daarnaast vindt er één maal per jaar een algemene jaarvergadering plaats waar alle ouders voor worden uitgenodigd. Tijdens deze algemene vergadering verantwoordt de oudervereniging het gevoerde beleid en de financiën van het afgelopen schooljaar. Aan deze avond wordt meestal een thema gekoppeld.

Door de oudervereniging worden, indien dit nodig is, verkiezingen georganiseerd. Het bestuur van de oudervereniging wordt gekozen door de leden van de oudervereniging. Alle ouders/verzorgers die de ouderbijdrage voldoen zijn lid van de vereniging.  Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De zittingsduur van een bestuurslid is 3 jaar. Elk lid is herkiesbaar zolang zijn/haar kind op school zit.

Voor een goed functionerende oudervereniging is het belangrijk dat ouders hun vragen, suggesties of wensen, die betrekking hebben op het schoolgebeuren, kenbaar maken.

De namen van de leden van de oudervereniging vindt u in de digitale schoolgids.

Activiteiten van en door ouders

Op school vinden verschillende activiteiten plaats waarbij hulp van ouders onontbeerlijk is. We komen helpende ouders tegen bij de feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, sportdag, schoolreisjes en schoolprojecten.

Ook bij activiteiten, die door het schoolteam georganiseerd worden, is uw hulp altijd welkom.

Binnen de oudervereniging zijn de te verrichten werkzaamheden in goed onderling overleg verdeeld, waarbij iedere zogenaamde "coördinator" in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor het werkgebied dat hem of haar is toegewezen. Een commissie bestaat uit teamleden en ouders. Oudervereniging en leerkrachten vinden het van groot belang dat ouders actief mee kunnen helpen in het schoolgebeuren. Voorafgaand aan de diverse activiteiten kan via een oproep op Social Schools hulp gevraagd worden bij de uitvoer van de activiteiten. Voorbeelden van activiteiten waarbij de hulp van ouders wenselijk is zijn:

  • Brigadieren 
  • Versieren van de school
  • Hand- en spandiensten
  • Organisatie van diverse activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, schoolreisjes, excursies, koningsspelen & vierdaagse
Ouderbijdrage

De ouderbijdrage van Bs. De Meent wordt jaarlijks geïnd door de Oudervereniging. Dit bedrag bestaat voor een deel uit contributie als bijdrage voor ondersteunende activiteiten van de oudervereniging. Te denken valt aan onder andere: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Vierdaagse, Brigadieren, Koningsspelen. Het overige deel van de ouderbijdrage wordt gevraagd omdat de school, naast het verzorgen van regulier onderwijs, bijzondere activiteiten wil organiseren om de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van het kind te bevorderen. 

De bijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 25,-. Kinderen die na 1 januari instromen betalen voor dat schooljaar € 12,50. Voor de leerlingen van groep 8 komt er nog een extra bedrag van € 37,50 bij voor het schoolverlaterskamp.

Indien er wijzigingen komen in de hoogte van de bijdrage zal dit altijd worden voorgelegd aan de ledenvergadering van de OV.  Het bovengenoemde bedrag zal ongeveer volgens onderstaande verdeling gebruikt worden:

  • Evenementen, cultuur en ondersteunende activiteiten: € 10,00
  • Schoolreis: € 15,00
  • Totaal beschikbaar voor het schoolverlaterkamp van groep 8: € 52,50 (37,50 + 15,00 omdat zij niet meegaan op schoolreis in het laatste schooljaar)

De kosten voor bijvoorbeeld schoolfoto's & vierdaagse worden door derden geïnd en vallen daarom niet onder de ouderbijdrage. Wanneer u uw kind inschrijft op school, zult u aan het begin van het schooljaar via de penningmeester OV een formulier automatische incasso per e-mail ontvangen.De bijdrage wordt dan, zolang uw kind op onze school verblijft, automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven. De afschrijving wordt vooraf aangekondigd middels een bericht op de Social Schools. De voorkeur van de oudervereniging gaat uit naar een automatisch incasso, wat de inning van de ouderbijdrage sterk vereenvoudigt. Wanneer u liever een factuur ontvangt kunt u dit kenbaar maken bij Mariëlle Janse ( mariellejanse85@gmail.com). 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.