Inloggen Social Schools

Activiteitencommissie

Een activiteitencommissie (AC) is van grote waarde op een basisschool.  Wij willen de kinderen een zo prettig mogelijke schooltijd geven. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast het leren ook aandacht is voor leuke activiteiten. Dit doet de AC in samenwerking met de directie, het team van leerkrachten en ouders. 

De activiteitencommissie vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Daarnaast vindt één maal per jaar een algemene jaarvergadering plaats. Aansluitend aan de jaarvergadering komt, op uitnodiging van de AC en/of school, een spreker vertellen over een actueel, interessant thema. De AC-vergaderingen zijn openbaar en de data vindt u in de agenda op Social Schools. De vergaderingen worden altijd bijgewoond door een directielid. Op die manier werken de school en de AC nauw samen in het belang van alle kinderen. 

Binnen de activiteitencommissie zijn de werkzaamheden in overleg verdeeld. Elk AC-lid neemt plaats in één of meerdere commissies. Een commissie bestaat uit teamleden en AC-leden. Deze commissie is verantwoordelijk voor het regelen en de uitvoer van een activiteit. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders actief mee kunnen helpen in het schoolgebeuren. Als er hulp nodig is bij het organiseren of uitvoeren van activiteiten dan zal er een oproep op Social Schools geplaatst worden.  

Voorbeelden van activiteiten waarbij de hulp van ouders wenselijk is:

 • Brigadieren 
 • Versieren van de school
 • Hand- en spandiensten
 • Organisatie van diverse activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, schoolreisjes, excursies, koningsspelen & vierdaagse

De volgende ouders zijn lid van de activiteitencommissie:

 • Iris Blaaupot ( voorzitter)
 • Inge Smits ( secretaris) 
 • Mariëlle Janse ( penningmeester)
 • Iris Frencken
 • Ilse Reijnen
 • Ralf Smits
 • Marloes Peeters
 • Bernie Koenen
 • Desi van den Berg
 • Kim Kusters
 • Yvette Gommans 
 • Evelien van der Zwaan

Heeft U vragen, tips of ideeën over de activiteiten van de oudervereniging? Of wilt u deel uit maken van de activiteitencommissie? Neem dan contact op via het mailadres: ov.meent@bs-demeent.nl of spreek één van de leden aan. 

 

Ouderbijdrage

De activiteiten van de activiteitencommissie worden helaas niet gesubsidieerd. De AC vraagt daarom aan de ouders een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind  per jaar te betalen. 

Deze bijdrage wordt gebruikt voor verschillende activiteiten,  te denken valt aan onder andere: schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, carnaval, pasen en koningsspelen Het overige deel van de ouderbijdrage wordt gevraagd omdat de school, naast het verzorgen van regulier onderwijs, bijzondere activiteiten wil organiseren om de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van het kind te bevorderen. 

De bijdrage voor het schooljaar '23-'24 is vastgesteld op €25,-. Kinderen die na 1 januari instromen, betalen voor het lopende schooljaar €12,50. Kinderen die na de meivakantie instromen betalen dat schooljaar niets en starten met het bijdragen in het eerstvolgende schooljaar. Alleen voor de leerlingen van groep 8 komt er nog een extra bedrag van €40 voor het schoolverlaterskamp. Indien er wijzigingen komen in de hoogte van het bedrag zal dit altijd worden voorgelegd aan de ledenvergadering van de AC. 

Het bovengenoemde bedrag zal ongeveer volgens onderstaande verdeling worden gebruikt:

Kosten door de AC voor evenementen en ondersteunende & culturele activiteiten: €10,-. Kosten schoolreis €15,-.

De leerlingen van groep 8 gaan niet mee op schoolreis. Zij hebben daarom samen met de extra ingelegde €40 een bedrag van €55 te besteden aan het schoolverlaterskamp. 

De kosten voor bijvoorbeeld schoolfoto's en de Avondvierdaagse worden door derden geïnd en vallen niet onder de ouderbijdrage. Ook vrijwillige bijdragen voor bijvoorbeeld goede doelen vallen niet onder de ouderbijdrage. 

Na inschrijving van uw kind op school, ontvangt u een e-mail met hierin de toelichting en het aanmeldformulier voor een machtiging tot automatische incasso. De bijdrage wordt dan, zolang uw kind op onze school verblijft, automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven. Deze afschrijving zal in de maand januari/februari plaatsvinden. De voorkeur van de AC gaat uit naar automatische incasso, wat de inning van de ouderbijdrage sterk vereenvoudigt. Degenen die niet de voorkeur aan deze vorm van betalen geven, ontvangen een factuur per e-mail. 

Mocht uw rekeningnummer veranderen, kunt u dit per e-mail doorgeven aan mariellejanse@hotmail.com  

De ouderbijdrage is vrijwillig. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.