Inloggen Social Schools

Aannamebeleid

Als uw kind 4 jaar wordt:

Indien u besluit om uw zoon/dochter daadwerkelijk aan te melden volgen wij het volgende stappenplan:

 1. U kunt uw kind aanmelden via deze link. Dit betreft een voorlopige aanmelding! Dit formulier kunt u, na downloaden, versturen naar info@bs-demeent.nl. Na ontvangst van het formulier ontvangt u binnen een paar werkdagen een bevestiging van de voorlopige aanmelding. 
 2. De basisschool gaat vervolgens onderzoeken of ze uw kind kunnen begeleiden (plaatsbaar is) of dat ze   hier extra ondersteuning bij nodig hebben. Hiervoor moeten ze voldoende zicht hebben op de  ondersteuningsbehoeften van uw kind. Minimaal 10 weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de basisschool de voorlopige aanmelding in behandeling om te kijken of ze het kind kan begeleiden. De school heeft hier 6 weken de tijd voor. Wanneer het in die 6 weken nog niet duidelijk is geworden, dan kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. Om goed te kunnen onderzoeken of een kind plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van:
  1. Eventuele voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang)
  2. Door de ouders/verzorgers ingevuld aanmeldingsformulier en/ of indien nodig informatie van de GGD of onderzoeksgegevens van andere betrokken instanties
 3. Voor de meeste aanmeldingen zal de informatie vanuit de voorschoolse voorziening en de ouders voldoende zijn. Voor deze groep kinderen zal het besluit tot plaatsing vlot genomen kunnen worden. Met de komst van de Wet op Passend onderwijs is de voorschoolse voorziening verplicht informatie aan de basisschool door te geven. Als de basisschool meer informatie nodig heeft, dan zijn ouders/verzorgers verplicht hieraan mee te werken. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt hiervoor toestemming gegeven.
 4. Als blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school regulier kan bieden, dan wordt door de basisschool contact opgenomen met de ouders/verzorgers. In een gesprek wordt samen gekeken hoe een vorm van Passend Onderwijs op de gekozen basisschool of elders geboden kan worden. Als een kind op een reguliere basisschool niet voldoende ondersteuning kan krijgen, zijn er mogelijkheden voor plaatsing op speciale scholen voor basisonderwijs.
Bij aanmelding vanwege verhuizing: 
 1. Indien uw kind ingeschreven staat op een andere school, meldt u eerst bij de huidige school de wens om over te stappen.
 2. U maakt uw interesse kenbaar op de Meent. U ontvangt het aanmeldformulier van de Meent. Op het moment dat wij het schriftelijk ingevulde formulier retour hebben ontvangen gaat er een onderzoekstermijn in van 6-weken om te bepalen of de Meent een passende plek kan bieden.
 3. De IB-er van de Meent vraagt informatie op bij de school van herkomst ( hiervoor tekent u een toestemmingsverklaring). Er kan eventueel onderzoek worden gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van uw kind.
 4. Het managementteam van de Meent neemt een beslissing over het wel/niet plaatsen van uw kind, u wordt hiervan op de hoogte gebracht.
  1. Indien uw kind geplaatst wordt is de inschrijving definitief
  2. Indien uw kind niet geplaatst kan worden krijgt u een schriftelijk verslag waarin de redenen staan waarom uw kind niet geplaatst kan worden. Ook wordt in dit verslag een passende school genoemd voor uw kind. Deze passende school wordt in onderling overleg tussen beide scholen bepaald. Indien nodig kan de BOC-er hierin ondersteunen.
Centrale aanmelding

Dit schooljaar vindt de centrale aanmelding plaats op maandag 30 januari 2023. Ouders kunnen hun kind aanmelden op de school van hun keuze en hebben recht op plaatsing in de wijk of het dorp waar ze wonen.

Bij plaatsgebrek kan het voorkomen dat de toelating noodgedwongen beperkt wordt. Voor meer informatie hierover kunt u op school de nota ‘aanname-, toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid van het SPOV opvragen .

Plaatsing in de groepen

De intern begeleider bepaalt in overleg met de leerkrachten in welke groep kleuters geplaatst worden. Hiervoor maken we gebruik van informatie van de voorschoolse voorzieningen. Daarbij wordt erop gelet dat de groepen een goede verdeling kennen. Hierbij valt te denken aan:

 • Broertjes/zusjes niet in dezelfde groep
 • Groepsgrootte
 • Verhouding jongens/meisjes
 • Bijzondere omstandigheden
Eerste schooldag

In principe is de eerste schooldag daags na de 4e verjaardag van uw kind, tenzij anders wordt afgesproken. U wordt van te voren op de hoogte gebracht in welke groep uw kind wordt geplaatst. In overleg met de leerkracht plant u een tweetal wenmomenten in voor uw kind. Na het tweede wenmoment krijgt u een intakevragenlijst mee naar huis waarop u informatie in kunt vullen. Hiermee willen we uw kind nog beter leren kennen en er voor zorgen dat we hem/haar een fijne start op de Meent kunnen bieden. Na een aantal weken heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van uw kind, in dat gesprek is ook ruimte om de ingevulde vragenlijst toe te lichten.

Op de scholen binnen onze stichting, SPOV, is het beleid om kleuters die 4 weken of minder vóór de zomervakantie 4 jaar worden pas na de zomervakantie te laten instromen. Dit vanwege de drukke periode aan het einde van het schooljaar waarin het gebleken is dat instromers nog maar moeilijk kunnen wennen.

Instromers

Vanaf het moment dat kinderen 4 jaar zijn hebben ze recht op onderwijs. De inspectie gaat er vanuit dat kinderen binnen 8 jaar de basisschool moeten kunnen doorlopen. Dit houdt in dat kinderen die vóór 1 januari 4 jaar zijn, instromen in groep 1 en in principe in het daaropvolgend schooljaar doorgaan naar groep 2. Uiteraard zal hierbij de ontwikkeling en het functioneren van het kind doorslaggevend zijn. Indien nodig kan er verlenging van de kleuterperiode plaatsvinden, uiteraard in overleg met de ouders.

Uitvoering van de zorg

De groepsleerkracht is in de eerste plaats de aangewezen persoon om de kinderen te begeleiden. Hij kan problemen bespreken met de interne begeleider. De school heeft uren gereserveerd voor extra ondersteuning van leerlingen.

Indien nodig wordt een H.G.P.D. formulier ingevuld (Handelings Gerichte Proces Diagnostiek), zodat nog adequatere zorg geboden kan worden, waarbij steeds van de mogelijkheden van het kind uitgegaan wordt. Dit formulier wordt 1x per jaar ondertekend door ouders.

De onderwijsgevenden kunnen verder hulp inroepen (via de interne begeleider) van ambulant begeleiders of van de orthopedagoge die in dienst is van SPOVenray.

Een enkele keer zijn de problemen bij kinderen van dien aard, dat leerkracht en interne begeleider samen met de ouders besluiten om onderzoek te laten plaatsvinden. Dit gebeurt door de orthopedagoge van SPOV of een externe onderzoeksinstantie, vaak in overleg met de jeugdconsulent.

De school is in het kader van WSNS (het streven minder leerlingen op te vangen op een school voor speciaal onderwijs) aangesloten bij het samenwerkingsverband Noord-Limburg. In dit verband kan ook een beroep worden gedaan op een ondersteuningsarrangement.

Heeft een kind ondanks eerdere begeleiding door de leraar, interne begeleider en ambulant begeleider nog steeds veel moeite om het onderwijs op onze school te volgen, dan kan een leerling door de ouders aangemeld worden bij het OSL, mede op advies van de school.

Het onderzoek kan aanleiding zijn het kind op een andere school te plaatsen. Dit kan een andere basisschool zijn, een basisschool voor speciaal onderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs.

Bij het bepalen van de juiste vorm van specialistische hulp zijn informatie en steun van ouders onmisbaar. Voor het nemen van vervolgstappen én het opvragen/verstrekken van gegevens is toestemming van ouders noodzakelijk. Ouders die niet akkoord gaan met het advies, c.q. de beslissing van het OSL kunnen hiertegen bezwaar aantekenen.

Bij lichamelijke en/of psychische problemen kan eventueel de schoolarts ingeschakeld worden.

Het kan voorkomen dat een kind een jaar langer in een bepaalde jaargroep blijft, met waar nodig en mogelijk een aangepast programma. In een dergelijk geval is de mening van de ouders zeer belangrijk bij de uiteindelijke beslissing. Ouders tekenen voor het besluit dat genomen wordt.

Voor een kind dat in een bepaald vakgebied (meestal rekenen of spelling) het minimumprogramma van de groep niet aankan, wordt een individuele leerlijn gevolgd. Dit gebeurt na overleg en met toestemming van de ouders. Voor deze leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.