Inloggen Social Schools

Missie en visie

 
Samen op weg van: ‘Hoe knap ben jij?’ naar: ‘Hoe ben jij knap?’

 

Ieder mens is uniek in zijn wezen en kwaliteiten. Ons onderwijs vindt zijn inspiratiebron in het leren vanuit de principes van Meervoudige Intelligentie en is erop gericht dat te onderstrepen en uit te bouwen. Meer informatie over Meervoudige Intelligentie vindt u hier . De talentontwikkeling van onze leerlingen staat op basisschool de Meent centraal. Ze worden gestimuleerd in de volle breedte van hun ontwikkeling. Vanuit onze visie laten we ze leren vanuit de principes van Meervoudige Intelligentie (MI). We kennen 8 intelligenties: rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, samenknap, zelfknap en taalknap.

Meervoudige Intelligentie is de basis die aangevuld wordt met vijf belangrijke bouwstenen. Met deze vijf bouwstenen geven wij vorm aan hoe wij aankijken tegen goed onderwijs.

  1. Denken en handelen vanuit waarden en normen
  2. Voorwaarden creëren voor ontwikkeling
  3. Inspirerende leeromgeving
  4. Kennis en vaardigheden
  5. Individuele ontplooiing stimuleren

De begrippen autonomie, competentie en relatie zijn leidend voor ons passend onderwijs.

De inhoud van ons onderwijs wordt bepaald door methodes, projecten en behoeften van de kinderen. De leeromgeving versterken wij door MI-werkvormen, bewegend leren, inzet ICT en een verbinding te maken tussen school en de omgeving. Rekenen, taal en lezen zijn de basis voor ons onderwijs, daarnaast leren wij leerlingen vaardigheden om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Matchen, stretchen en vieren. Matchen vergroot het schoolsucces. Door middel van stretchen ontwikkel je ook je andere intelligenties en samen vieren we dat je uniek bent en mag zijn, met al je sterke en zwakke kanten!

Onderstaande afbeelding geeft weer waar de komende jaren onze prioriteiten op school liggen.

  • Onderbouw: Het spelend lerend kind (groep 1-2)

Een duidelijke visie en doorgaande lijn ontwikkelen omtrent het pedagogisch en didactisch handelen in de groepen. Het borgingsdocument dat uit dit traject voortkomt, dient als leidraad voor toekomstig te nemen beslissingen.

  • Middenbouw: Het actief lerend kind (groep 3-4-5)

Het implementeren van betekenisvol onderwijs waarbij het actief leren wordt gestimuleerd. Dit willen we bereiken door middel van het werken in circuits, bewegend leren en het aanpassen van de weektaak.

  • Bovenbouw: Het actief onderzoekend kind (groep 6-7-8)

Leerkrachten creëren een leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd om actief bezig te zijn, samen met medeleerlingen te leren, eigen keuzes te maken en nieuwe kennis te construeren die aansluit bij wat ze al weten. Leerlingen leren hoe ze aan leerdoelen werken die aansluiten bij hun niveau. De begeleiding van de leerkracht verandert van leidend naar begeleidend, naar coachend, met als doel om leerlingen te 'leren leren'.