Inloggen Social Schools

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio of stad samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Passend onderwijs is geen aparte schoolsoort. In 2020 is de Wet passend onderwijs geëvalueerd.

Doel van passend onderwijs

Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij ze past. Daarvoor krijgen leerlingen ondersteuning als het nodig is. Als dat lukt, dan zijn er geen leerlingen meer die thuiszitten of niet op het juiste niveau onderwijs krijgen.

Landelijke regels

Tot 1 augustus 2014 bestonden er landelijke regels. Bijvoorbeeld om te bepalen wanneer een leerling naar speciaal onderwijs zou gaan. Of om duidelijk te maken wanneer een leerling een indicatie voor een rugzakje kreeg. Binnen passend onderwijs maken scholen hier nu zelf regels voor.

Het doel was dat meer kinderen op een school in de buurt ondersteuning kunnen krijgen. En dat er dan minder kinderen doorverwezen worden naar speciaal onderwijs. In de praktijk blijkt dat lastig.

Het was niet de bedoeling dat speciaal onderwijs zou verdwijnen en alle kinderen naar reguliere scholen zouden gaan. Er blijven plekken in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs beschikbaar.

Samenwerken

Om dit voor elkaar te krijgen, werken scholen in een regio of stad samen. Dat doen ze in een samenwerkingsverband. Ze leggen hun beleid vast in een ondersteuningsplan. In de gemeente Venray zijn er twee samenwerkingsverbanden: het SWV Venray voor het basisonderwijs en het SWV VO Venray voor het voortgezet onderwijs.

Schoolkeuze en ondersteuning

De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Die informatie helpt ouders bij het kiezen van een passende school voor hun kind.

Iedere school biedt basisondersteuning. Daaronder valt bijvoorbeeld onderwijs voor kinderen met dyslexie of ADHD. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een autisme spectrum stoornis of een chronische ziekte. Aanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen vallen ook onder passend onderwijs.

In onderstaand document vind je ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).