Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.  De MR houdt zich bezig met schoolbeleid en bestuursbeleid. De ouders worden gekozen uit en door alle ouders. De personeelsleden worden gekozen uit en door het gehele onderwijsgevende personeel.  De samenstelling en het aantal leden van de MR is gebaseerd op het leerlingenaantal van de school. Op dit moment bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Gezien het feit dat Heide, Leunen en Veulen tot het voedingsgebied van de school behoren, streven we er naar dat in de MR ouders vertegenwoordigd zijn uit alle dorpen. 

Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) binnen de SPOV. De GMR behandelt in hoofdzaak schooloverstijgende zaken, terwijl de MR zich buigt over de zogenaamde schoolse zaken. De leden van de GMR worden gekozen voor 3 jaar en kunnen zich dan herkiesbaar stellen. Zij hebben zitting in de raad als ouder of als personeelslid. De GMR bestaat op het moment van het uitbrengen van deze schoolgids uit 13 leden. Een GMR-lid is contactpersoon voor meerdere scholen binnen onze stichting. 

In onze digitale schoolgids vindt u de namen van de MR-leden.